انجمن «آموزش عالی» ایران

انجمن «آموزش عالی» ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن «آموزش عالی» ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن «آموزش عالی» ایران