انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران