انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

انجمن اپتیک و فوتونیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن اپتیک و فوتونیک ایران تاکنون ۵ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن اپتیک و فوتونیک ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.



کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن اپتیک و فوتونیک ایران



ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن اپتیک و فوتونیک ایران