انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

انجمن اپتیک و فوتونیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن اپتیک و فوتونیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن اپتیک و فوتونیک ایران