انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ارزیابی محیط زیست ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ارزیابی محیط زیست ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن ارزیابی محیط زیست ایران