انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ارزیابی محیط زیست ایران