انجمن ایمنی زیستی ایران

انجمن ایمنی زیستی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایمنی زیستی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایمنی زیستی ایران