انجمن بیوتکنولوژی ایران

انجمن بیوتکنولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بیوتکنولوژی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن بیوتکنولوژی ایران