انجمن ترویج علم ایران

انجمن ترویج علم ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.نشستها و سخنرانی های علمی انجمن ترویج علم ایران