انجمن خلأ ایران

انجمن خلأ ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن خلأ ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن خلأ ایران