انجمن سیستمهای هوشمند ایران

انجمن سیستمهای هوشمند ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن سیستمهای هوشمند ایران