الکترونیک قدرت ایران

الکترونیک قدرت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.