انجمن فیزیک ایران

انجمن فیزیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۱۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فیزیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن فیزیک ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن فیزیک ایران