انجمن کیفیت ایران

انجمن کیفیت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.