انجمن محیط زیست ایران

انجمن محیط زیست ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن محیط زیست ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن محیط زیست ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن محیط زیست ایران