انجمن مدیریت پروژه ایران

انجمن مدیریت پروژه ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مدیریت پروژه ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مدیریت پروژه ایران