انجمن مدیریت فناوری ایران

انجمن مدیریت فناوری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مدیریت فناوری ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مدیریت فناوری ایران