انجمن مهندسی ارزش ایران

انجمن مهندسی ارزش ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی ارزش ایران