جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.