انجمن علمی آترو اسکروز ایران

انجمن علمی آترو اسکروز ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی آترو اسکروز ایران