انجمن علمی آسم و آلرژی ایران

انجمن علمی آسم و آلرژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی آسم و آلرژی ایران