انجمن علمی آسیب شناسی ایران

انجمن علمی آسیب شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۱۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی آسیب شناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی آسیب شناسی ایران