انجمن علمی آموزش بهداشت ایران

انجمن علمی آموزش بهداشت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی آموزش بهداشت ایران