انجمن آموزش علوم پزشکی ایران

انجمن آموزش علوم پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.