انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات فعالیت خود را در سال ۱۳۷۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات