انجمن هسته ای ایران

انجمن هسته ای ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن هسته ای ایران