انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.