انجمن علمی اختلال کنترل دفع ایران

انجمن علمی اختلال کنترل دفع ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.