انجمن علمی اداره امور بیمارستانها

انجمن علمی اداره امور بیمارستانها فعالیت خود را در سال ۱۳۷۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی اداره امور بیمارستانها