انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران