انجمن علمی ارتوپدی مفصل ران ایران

انجمن علمی ارتوپدی مفصل ران ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی ارتوپدی مفصل ران ایران