انجمن علمی ارتودنیستهای ایران

انجمن علمی ارتودنیستهای ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۶ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی ارتودنیستهای ایران