انجمن علمی ارتودنیستهای ایران

انجمن علمی ارتودنیستهای ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۶ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی ارتودنیستهای ایرانانجمن علمی ارتودنیستهای ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی ارتودنیستهای ایران