انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران