انجمن علمی اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکی

انجمن علمی اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکی فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکی