انجمن علمی اندودانتیست های ایران

انجمن علمی اندودانتیست های ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۴ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی اندودانتیست های ایران