انجمن علمی اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران

انجمن علمی اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.