انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبتهای ویژه

انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبتهای ویژه فعالیت خود را در سال ۱۳۷۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.