انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران