انجمن علمی انگل شناسی ایران

انجمن علمی انگل شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی انگل شناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی انگل شناسی ایران