انجمن علمی اورولوژی ایران

انجمن علمی اورولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی اورولوژی ایران