انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران

انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.