انجمن علمی ایمپلنتو لوژی ایران

انجمن علمی ایمپلنتو لوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.