انجمن احتراق ایران

انجمن احتراق ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن احتراق ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن احتراق ایران