انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران

انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران