انجمن علمی اینترونشنال کاردیولوژی ایران

انجمن علمی اینترونشنال کاردیولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.