انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران

انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران