انجمن علمی بررسی و مطالعه درد ایران

انجمن علمی بررسی و مطالعه درد ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۴ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.