انجمن علمی بهداشت ایران

انجمن علمی بهداشت ایران فعالیت خود را در سال 1382 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.