انجمن علمی بهداشت محیط ایران

انجمن علمی بهداشت محیط ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران