انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران

انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.