انجمن علمی بهداشت کار ایران

انجمن علمی بهداشت کار ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی بهداشت کار ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی بهداشت کار ایران