انجمن علمی بیماری های دهان و تشخیصی ایران

انجمن علمی بیماری های دهان و تشخیصی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.